Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych użytkowników profilu www.facebook.com/KlifWarszawa („Użytkownicy”) jest spółka PAIGE INVESTMENTS sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Okopowa 58/72 , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 239661, NIP: 527-24-80-904, REGON: 140197787 („Centrum”).

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Centrum w związku z prowadzeniem niniejszego profilu, w tym prowadzeniem korespondencji z Użytkownikami i organizacją konkursów za pośrednictwem profilu, w tym rozpatrywaniem zgłoszeń w procedurach reklamacyjnych. Ponadto, Centrum może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w związku z realizacją swoich prawnie uzasadnionych interesów: dochodzeniem roszczeń lub obroną praw.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku organizacji konkursów, brak podania danych osobowych może uniemożliwić przeprowadzenie i rozstrzygnięcie danego konkursu.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez czas prowadzenia profilu lub do momentu usunięcia wpisów przez Użytkownika lub Centrum. Dane pozyskiwane na potrzeby organizacji konkursu są przetwarzanie przez czas trwania konkursu oraz przez 5 lat od jego zakończenia.
Dane osobowe Użytkowników zostaną lub mogą zostać przekazane dostawcom usług technicznych lub organizacyjnych oraz usług prawnych i doradczych, z których Centrum korzysta w związku z prowadzeniem niniejszego profilu, tj. w szczególności zarządcy nieruchomości Centrum Handlowego KLIF w Warszawie, firmom marketingowym, kancelariom prawnym i podatkowym, firmom kurierskim i pocztowym.

Przetwarzanie danych osobowych przez PAIGE INVESTMENTS sp. z o. o., nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania. PAIGE INVESTMENTS sp. z o. o., nie przekazuje danych Użytkowników do państw trzecich (poza obszar EOG).

Użytkownikom profilu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, może Użytkownicy mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub żądać ich przeniesienia. Więcej informacji na temat przysługujących Użytkownikom uprawnień można znaleźć tutaj www.facebook.com/privacy/explanation.

Swoje uprawnienia określone powyżej, Użytkownicy mogą realizować kontaktując się z PAIGE INVESTMENTS sp. z o. o., poprzez profil www.facebook.com/KlifWarszawa oraz pod adresem: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa lub rodo.warszawa@klif.pl

Jeżeli Centrum przetwarza dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Niniejsza informacja dotyczy wyłącznie przetwarzania danych Użytkowników przez Centrum i nie obejmuje działań podejmowanych przez portal Facebook i jego właścicieli.

TOP